Organisatie

Bij de pijler organisatie draait het om het anders organiseren van lesgeven. Is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen? Iedere school op een eigen manier. Hoe zit dat op Hof ter Weide?

Leerdoelen
Een belangrijk leerdoel op Hof ter Weide is het ‘leren’ leren. Kinderen leren bij ons doelen stellen, plannen, keuzes maken, zelfstandig informatie zoeken en verwerken en terugblikken op wat je nu eigenlijk geleerd hebt.
Daarbij houden we ons aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Dit zijn richtlijnen voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het basisonderwijs. De kerndoelen bevinden zich op vijf leergebieden: taal en communicatie, rekenen en wiskunde, oriëntatie op de mens en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Deze kerndoelen zijn uitgezet in leerlijnen. Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Belangrijke momenten in de leerlijn zijn tussendoelen. Op Hof ter Weide beschrijven we deze doelen in begrijpelijke taal voor onze leerlingen. Aan de hand van deze leerlijnen in kindtaal (kinddoelen) bepaalt de leerkracht met het kind samen aan welke doelen het kind de komende periode gaat werken. Zo houdt het kind zelf zicht op zijn ontwikkeling en weet het kind wat het einddoel is waar naar toe gewerkt wordt. Zo gaat het leren leren en het werken aan kerndoelen samen!