Leiding en verandering

Bij leiding en verandering gaat het om de rol van de leider in/en het vernieuwings/ontwikkeltraject van de school.
Welk ontwikkeltraject doorloopt de school?
Wat zet de leider in om het doel te halen? 

Het ontwikkeltraject is een transformatief veranderingsproces van het traditionele onderwijs naar Team Onderwijs op Maat.
Visie:

Uitgangspunt:

De organisatie van een school is gebaseerd op de onderwijskundige uitgangspunten (visie).
Onderwijs is leidend, de organisatie dient dit te ondersteunen.
Om de organisatie van willekeurig welk jaar goed neer te kunnen zetten, zijn onderstaande drie vragen leidend:

 1. Wat is de visie van de school?/Wat zijn de onderwijskundige uitgangspunten?/Wat willen wij onderwijskundig met de school?
 2. Hoe organiseren wij dit, welke uitgangspunten hanteren wij hierbij?
 3. Wat is haalbaar voor welk jaar? Welke prioriteiten moeten hierbij worden gesteld?

Visie op onderwijs

’t Schrijverke is een TOP school:

 • Teamonderwijs Op Maat
 • Top Ondernemers
 • Talenten

 “De school heeft een hoog ambitieniveau v.w.b. het realiseren van de hoogst haalbare onderwijskwaliteit”

Dit is niet alleen onze missie, maar dit is wat ons intrinsiek motiveert.

 1. Gepersonaliseerd onderwijs
 • Onderwijs gericht op de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van de individuele leerling
 • Benadering vanuit leerlijnen (ontwikkeling) en niet vanuit leerjaren (organisatie)
 • Leren staat centraal, niet lesgeven
 • Instructie in niveaugroepen (gebaseerd op onderwijsbehoeften en divergente differentiatie), verwerking niveaugroepen door elkaar, zodat leerlingen beter in staat zijn met, van en aan elkaar te leren
 • Uitdagende leeromgeving om de nieuwsgierigheid van leerlingen te stimuleren, te behouden, te vergroten (zij moeten een leven lang blijven leren om in de samenleving van nu en de toekomst te kunnen blijven participeren)
 1. Onderwijs waarbij de leerling, voor zover mogelijk, eigenaar is van het eigen leer- en ontwikkelingsproces
 • Portfolio
 • Planning, reflectie, feedback
 • Talentontwikkeling en betrokkenheid
 1. Gericht op talentontwikkeling van iedere leerling
 • Op cognitief gebied
 • Op de brede ontwikkeling (sport, cultuur, natuur)
 • Een leerling in zijn/haar kracht zetten, zodat de leerling meer gemotiveerd is om het beste uit zichzelf naar boven te halen
 1. Onderwijs dat uitgaat van het 21e eeuwse leren
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • “Evidence based” learning

Specifiek naar het jongere kind:

Wij gaan ervan uit dat met name op het gebied van het jongere kind, de huidige klassikale onderwijsorganisatie niet de wenselijke is:

 1. Leerlingen op deze leeftijd ontwikkelen zich sprongsgewijs en zijn niet te vangen in een leerstofjaarklassensysteem
 2. Er moet meer onderscheid gemaakt worden in de benadering van de jongste groep 2 leerling (januari/juli) en de oudste groep 2 leerling (september/december)
 3. Instructie aan alle leerlingen tegelijk is niet effectief als we kijken naar de behoeften van de individuele leerlingen, met name de leerlingen die meer didactische aandacht nodig hebben en de leerlingen die didactisch meer aankunnen.
 4. De verwerking van de lesstof gebeurt op verschillende manieren, aansluitend bij leerstijlen van de leerlingen

Visie op organisatie

Om de onderwijskundige visie (doelstellingen) te kunnen behalen, moet de organisatie gericht zijn op onderstaande uitgangspunten:

Het is van cruciaal belang dat alle medewerkers in de organisatie zowel de onderwijskundige visie als de organisatorische visie ondersteunen en uitdragen

 1. Specialisten die op basis van “gemandateerd eigenaarschap” vanuit de specialisatie bijdragen aan een zo optimaal mogelijke kwaliteit van de school
 • Specialisaties
 • Breed managementteam
 • Samenwerkend leren (unitniveau, teamniveau)

Toekomst:

 • Inzet van vakspecialisten (ZZP- ers?)
 • Inzet van dagarrangementen (in de breedste zin van het woord)
 1. Het vormgeven van een Professionele Leer Gemeenschap, waarbij het leren van, aan en met elkaar centraal staat
 • Beheersen van vaardigheden die samenwerking en eigenaarschap bevorderen:

# Kunnen reflecteren

# Feedback kunnen/durven geven

# Feedback kunnen/durven ontvangen

# Kunnen denken in leerlijnen

# Methode-overstijgend kunnen denken

 • De organisatie zal tijd en ruimte moeten faciliteren om teamleden en units de gelegenheid te geven het gesprek over goed onderwijs met elkaar aan te gaan
 1. Niet alleen samenwerking binnen teamverband, maar in relatie tot en met alle betrokken partners:

= Ouders (Educatief Partnerschap)

= Leerlingen

= Wijk/Gemeente

= Afdeling 0 tot 4

= Voor- en naschoolse opvang

= Meerpunt

= Andere relevante “kinddiensten”