TOM Kwaliteit

Teamonderwijs Op Maat (TOM) is een proces van verandering: het geeft invulling aan eigentijds onderwijs. Met meer individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam. TOM-ontwikkeling berust op drie pijlers en het proces van verandering dat als een schil rondom de drie pijlers gezien kan worden. De drie pijlers zijn:

– inzet van personeel
– organisatie van het onderwijs
– krachtige leeromgeving

Teams en directies die de huidige stand van zaken op bovengenoemde punten in beeld willen brengen en/of met TOM aan de slag willen, kunnen de TOM-kijkwijzer daarbij gebruiken. Met behulp van dit instrument kan als het ware een ‘foto van de school’ gemaakt worden. Deze kan het uitgangspunt zijn voor verdere ontwikkeling.

Kijkwijzer

Bovendien kan kijken bij scholen die actief hun schoolontwikkeling ter hand hebben genomen, inspirerend werken. De open TOM-school kan zo een stimulerende, innoverende en ondersteunende rol vervullen voor de bezoekschool.

De TOM-kijkwijzer is ontwikkeld om een team of directie de mogelijkheid te bieden de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen. Door het invullen van de TOM-kijkwijzer krijgt u niet alleen zicht op de huidige stand van zaken, maar ook op de mogelijke ontwikkelingspunten voor de school. U kunt op grond van deze inventarisatie tevens uw eigen vragen formuleren om zo gericht informatie te verzamelen en de verdere ontwikkeling gericht vorm te geven.

Gebruik van de TOM-kijkwijzer

Inventariseren huidige stand van zaken en gewenste ontwikkelingen

De TOM-kijkwijzer is ingedeeld volgens drie pijlers van TOM en de schil proces van verandering. Elke pijler en de schil bevatten een aantal deelaspecten waarop een school zich kan ontwikkelen. Er worden steeds vier ontwikkelingsaspecten beschreven. U zou deze aspecten kunnen zien als een ontwikkelingscontinuüm van à naar, waarbij fase 1 steeds de afwezigheid van of het ontbreken van iets aangeeft en fase 4 een soort ‘ideale’ situatie.

Algemeen geldt voor de antwoordmogelijkheden:

  1. niet aanwezig/van toepassing
  2. in geringe mate aanwezig/van toepassing
  3. grotendeels aanwezig/van toepassing
  4. volledig aanwezig/van toepassing

De ‘ideale’ situatie van fase 4 hoeft echter niet voor iedere school het gewenste doel te zijn. Iedere school kan zelf bepalen tot welke fase de school zich wil ontwikkelen en welke fase op dit moment wenselijk is. Dit kan dus ook een situatie zijn beschreven bij 2 of 3. De ontwikkeling dient zich idealiter wel uit te strekken over alle drie de pijlers én de schil, maar hierbinnen kunt u zelf bepalen welk aspect u wilt ontwikkelen en hoe ver u hierin wilt gaan.

De TOM-kijkwijzer wordt ingevuld door het vakje voor de ontwikkelingsfase die de huidige situatie het beste weergeeft aan te kruisen. Soms zult u uw specifieke situatie in de antwoordmogelijkheden niet letterlijk terugvinden. Het is namelijk onmogelijk alle mogelijke varianten en nuances te beschrijven. U kunt dan terugvallen op bovengenoemde algemene toelichting op de antwoordmogelijkheden en het antwoord kiezen dat uw situatie het meest benadert of het beste weergeeft.